תנאי השימוש

1. השימוש בשירות

השימוש באתר "רישיון מהיר" הנמצא בכתובת fastdl.co.il, לצורך הפקה דחופה של רישיון נהיגה ("השירות"), כפוף לתנאי שימוש אלה, לרבות מדיניות הפרטיות הנמצאת בכתובת fastdl.co.il/privacy ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). תנאי השימוש מהווים הסכם מחייב בינך ("אתה") לבין  דפוס בארי טכנולוגיות מתקדמות בע"מ ("החברה" ו/או "אנחנו"). על-ידי כניסה, רישום, שימוש בשירות ו/או כל פעולה אחרת במסגרת השירות הנך מתחייב כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש ואתה מסכים להוראות הכלולות בהם. במידה ואינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש עליך לחדול באופן מיידי מביצוע כל שימוש בשירות.

תנאי השימוש עשויים להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של שינויים מהותיים החברה תודיע לך על כך בדואר אלקטרוני או על-ידי פרסום הודעה בשירות. הינך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של תנאי השימוש בכתובת fastdl.co.il. על-ידי המשך שימוש בשירות לאחר שינוי כאמור, הינך מסכים ומתחייב להיות כפוף להוראות השינוי ולקבל על עצמך את תנאי השימוש שיחולו באותה עת.

מטעמי נוחות, תנאי השימוש מנוסחים לעיתים בלשון זכר או בלשון נקבה אך פונים לגברים ונשים כאחד.

2. רישיון

בכפוף לתנאי השימוש, החברה תעניק לך רישיון מוגבל בזמן, ניתן לביטול (בשיקול דעתה הבלעדי של החברה), לא בלעדי, בלתי ניתן להעברה, ללא זכות מתן רישיונות משנה, לעשות שימוש אישי ולא מסחרי בשירות.

3. קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני בשירות, לרבות אך לא רק בתוכנות, קוד מחשב, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, אפליקציות, סאונד ומוזיקה וכל תוכן קנייני אחר וכל שיפור או יצירה נגזרת מכל אלה הם קניינה של החברה ו/או של מרשיה, להם כל הזכויות בחומרים אלה, כולל כל זכויות הקניין הרוחני הקשורים עמם. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, בכל העולם: (א) זכויות הקשורות ביצירות כתובות, עיצוב וצילום לרבות זכויות דיגיטליות וזכויות יוצרים; (ב) סימני מסחר, סימני שירות, לוגואים, שמות מסחריים ומוניטין; (ג) פטנטים, בקשות פטנט, אמצאות ומדגמים ובקשות מדגם; (ד) זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי; (ה) פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד. אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום בשירות כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו בשירות פרט לרישיון המוגבל שבסעיף 2 לעיל.

4. תוכן, מצגים והגבלות

4.1.

כדי להשתמש בשירות עליך להעלות פרטים אישיים אודותיך כפי שיידרש על ידי החברה ("התוכן שלך"). אתה האחראי הבלעדי לתוכן שלך ועליך לוודא שהתוכן שלך מדויק. החברה אינה מתחייבת לבדוק ולסנן ולא תישא באחריות כלשהי לתוכן שלך. אתה מצהיר ומתחייב כי ברשותך רישיון נהיגה תקף וכי אין כל מניעה שתשתמש בשירות.

4.2.

אתה מעניק בזאת לחברה רישיון בינלאומי, לא בלעדי, הניתן להעברה ולמתן רישיונות משנה, לעשות שימוש, להעתיק ולערוך את התוכן שלך, וזאת לצורך אספקת השירות וקיום תנאי שימוש אלה.

4.3.

הינך מתחייב (א) לבצע אך ורק שימוש אישי שאינו מסחרי בשירות וזאת בכפוף לתנאי השימוש; (ב) לא להתחזות לאחר; (ג) לא למכור, להעניק רישיון (או רישיון משנה), להשכיר, להמחות, להעביר, לשעבד ו/או לחלוק עם צד ג' כל חלק בזכויותיך תחת תנאי השימוש; (ד) לא להעביר, להפיץ, להעתיק, להעמיד לרשות הציבור ו/או לשדר את השירות ו/או כל חלק ממנו; (ה) לא להפנות לשירות על-ידי שימוש בלינקים עמוקים (Deep Linking) או מסגור (Framing); (ו) לא לעשות שימוש בשירות ו/או להפיץ כל חלק ממנו באזורי שיפוט בהם פעולה זו ו/או כל חלק מהשירות מהווים עבירה על החוק, או בהם פעולה זו תכפיף את החברה ו/או מי מהגורמים הקשורים אליה לחובת רישום בתחום סמכות השיפוט או מדינה כאמור; (ז) לא לעשות, לעודד, לקדם, להנחות ו/או לסייע לאחר לעשות בשירות כל שימוש שאינו חוקי; (ח) לא לבקר בשירות (באתר) ו/או בכל חלק ממנו באופן בלתי מורשה ו/או לעשות שימוש בשירות תוך שימוש בשיטות ו/או אמצעים שאינם מורשים, כולל בין היתר רובוטים, זחלים, עכבישים ו/או כל אמצעי אוטומטי אחר; (ט) לא לשנות, לתרגם, להנדס לאחור (אלא אם הדין החל אוסר באופן מפורש הצבת הגבלה כאמור), לעשות כל ניסיון לפרש את האלגוריתמים, הרעיונות או השיטות הטבועים בשירות ו/או לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או כל תוכנה הקשורה אליו ו/או ליצור יצירות נגזרות שלו; (י) לא לעשות כל שימוש בשירות באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של כל חלק בשירות ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירות ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירות ו/או קוד המקור; (כ) לא להכביד על השירות ו/או השרת של השירות ו/או גישה של כל משתמש לשירות. השימוש בשירות כרוך בחיבור פעיל לרשת האינטרנט. אתה האחראי הבלעדי להסדיר ולשלם עבור חיבור כאמור וכן עבור כל שירות, ציוד או מכשיר שיידרשו לך לצורך גישה ושימוש בשירות.

5. שיפוי

אתה מתחייב להגן על ולשפות את החברה ומי מטעמה, כולל ומבלי לגרוע את כל בעליה, מנהליה, בעלי המשרה, הגורמים הקשורים אליה ועובדיה נגד כל אבדן, הוצאה, עלויות, תביעות, פיצויים (כולל הוצאות בשל שכר טרחת עו"ד, תעריפי מומחים וכל הוצאה אחרת הקשורה בהתדיינות משפטית ו/או גבייה) הנובעים מ ו/או שבאופן כלשהו קשורים עם הפרתך של תנאי מתנאי השימוש.

6. הרשמה

בכדי לבצע שימוש בשירות עליך לבצע תהליך הרשמה. בעת ההרשמה תידרש להזין פרטים אישיים. ידוע לך ואתה מסכים כי תישא באחריות המלאה ובאופן בלעדי על כל פעולה ו/או שימוש בפרטים האלה, בין אם נעשו באישורך ובין אם לאו. עליך להודיע לחברה ללא דיחוי על כל שימוש בלתי מורשה בהם.

7. הפקת רישיון נהיגה

לאחר אישור הרשמתך לשירות ובכפוף לקבלת אישור בזמן ממשרד התחבורה המאמת את פרטיך, ולתנאי השימוש, תוכל להשתמש בשירות בכדי להזמין הפקה דחופה של רישיון נהיגה ("הרישיון").

יכולת קבלת הרישיון כפוף לעמידתך בדף ההנחיות הנמצא בכתובת fastdl.co.il שעשוי להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. הינך מתבקש לעיין מעת לעת בנוסח העדכני של דף ההנחיות.

הרישיון והשימוש בשירות כרוכים ראשית בתשלום האגרה למשרד התחבורה עבור חידוש או קבלת רישיון נהיגה, שאותה ניתן לשלם או באתר משרד התחבורה או במכונות הרישיומט; ותשלום לחברה, כמפורט בעת ביצוע הזמנת הרישיון ("תשלום לחברה"). כל המחירים בקשר לתשלום לחברה הם בשקלים חדשים. כל המחירים בקשר לתשלום לחברה עשויים להשתנות מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה. המחיר שיחול על הזמנת הרישיון יהיה המחיר שהוצג לך בעת ביצוע הזמנת הרישיון והוא כולל מע"מ. התשלום עבור ההזמנה יבוצע באשראי, קרדיט גארד או בכל אמצעי תשלום שהחברה תאשר לשלם בו, עם סיום ביצוע הזמנת הרישיון בשירות, טרם התחלת עבודת הדפסת הרישיון. התשלום מבוצע ישירות לחשבון החברה דרך חברות הסליקה השונות. החברה לא תקבל כל תשלום ששולם בבנק, לרבות בנק הדואר.

בכפוף לעמידתך בתנאי השימוש ובקבלת אישור בזמן ממשרד התחבורה, הרישיון יהיה מוכן, לאיסוף עצמי בלבד: (א) במשרדי דפוס בארי בכתובת: קיבוץ בארי החל מהשעה 11:00 ביום העסקים הבא שלאחר יום הזמנת הרישיון בשירות; או (ב) נמל תעופה בן גוריון החל מהשעה 16:00 ביום העסקים הבא שלאחר יום הזמנת הרישיון בשירות ("נקודות האיסוף"); הכל על פי בחירתך בעת הזמנת הרישיון בשירות. במידה ובחרת את נמל תעופה בן גוריון כנקודת האיסוף, הרישיון יישמר שם עד שבועיים מיום הזמנתו, ולאחר מכן יועבר למשרדי דפוס בארי.  החברה עשויה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, לעשות שימוש במסגרת השירות באמצעי זיהוי שמטרתם לאמת את ההזמנה, כגון אישור ב-SMS או אימייל. ללא אימות כאמור ככל שיידרש, לא יתאפשר מתן השירות.

8. הגבלת אחריות

שירות זה והרישיון מועמדים לרשותך כפי שהם ("AS IS") וללא אחריות ו/או הבטחה מכל סוג, בין אם מפורשת או מכללא ו/או מכוח דין (ככל שהדין החל מרשה זאת). ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, החברה אינה נותנת כל הבטחה ולא תישא באחראיות, כולל בין היתר ומבלי לגרוע בנוגע לסחירות (Merchantability), הפרת זכויות והתאמה למטרה מסוימת (Fitness for Particular Purpose). החברה אינה מבטיחה שהשירות יהיה נגיש וללא הפרעה ו/או שהשירות ו/או הרישיון יהיו נטולי פגמים ותקלות, או שהשירות או השרת עליו נסמך השירות נקיים מוירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר. החברה אינה מבטיחה ו/או נותנת מצג כלשהו בנוגע לשימוש בשירות ו/או ברישיון ו/או תוצאות של שימוש זה בכל הקשור לדיוק, אמיתות התוכן, מהימנות ו/או בכל עניין אחר. אתה האחראי הבלעדי לנקיטת כל אמצעי הזהירות הדרושים ו/או המומלצים לדעתך להגן על-עצמך מפני תביעות, נזקים, אבדן ו/או סכנה העלולים לעלות כתוצאה ו/או בקשר עם שימושך ו/או הסתמכותך על השירות, הרישיון ו/או כל חלק מהם. החברה לא תהיה אחראית לטעויות או עיכובים, לרבות ומבלי לגרוע של משרד התחבורה, חברות או שירותי השליחות אשר שולחים את הרישיון לנקודת האיסוף.

ככל שמתיר זאת החוק ובהיקף המרבי אותו הוא מתיר, בשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה כולל שותפים, נושאי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, סוכנים, נותני רישיון, קבלני משנה וספקים לא יישאו באחריות כלפיך ו/או כלפי כל ישות אחרת תחת כל תיאוריה משפטית, בין אם בעילה חוזית, נזיקית או אחרת, בין אם בשל נזק ישיר, עקיף, משני ו/או נסיבתי כולל ומבלי לגרוע אבדן רווחים, אבדן הזדמנויות עסקיות, אבדן הכנסה ו/או רווח, חסרון כיס, פגיעה במוניטין, אבדן מידע, פיצויים מיוחדים, עונשיים ו/או לדוגמא; הנובעים מ ו/או קשורים בכל דרך ברישיון ו/או בשירות, לרבות שימושך בו ו/או הסתמכותך עליו ו/או על כל חלק ממנו ו/או בכל תקלה, חוסר דיוק, השמטה, פגם, פרצת אבטחה ו/או כל כשל בביצוע ואספקת השירות על-ידי החברה. באחריותך הבלעדית לוודא את איכות ודיוק התוכן שלך ולבצע הגהה של התוכן שלך בטרם תזמין את הפקת הרישיון, החברה אינה אחראית לתוכן שיודפס על הרישיון.

9. כוח עליון

מבלי לגרוע מסעיף 8 לעיל, החברה לא תהיה אחראית לכל מעשה או מחדל שמקורם בכוח עליון, בקשר עם השירות, לרבות עיכוב הביצוע או אי הביצוע של התחייבויותיה לפי הוראות תנאי השימוש, כולן או מקצתן.  בתנאי השימוש, "כוח עליון" משמעו – אירוע שאינו בשליטתה הסבירה של החברה, והמונע באופן ישיר או עקיף מהחברה למלא את התחייבויותיה על-פי תנאי השימוש, כולן או מקצתן, ו/או גורם לכך שקיום תנאי השימוש באותן נסיבות יהא בלתי אפשרי או שונה ממה שהוסכם עליו. כוח עליון כולל, לרבות ומבלי לגרוע, מחדלי צד ג' (לרבות משרד התחבורה), תקלות שמקורן בתשתיות, לרבות ברשת האינטרנט או בחשמל, שביתה ואירועים ביטחוניים.

10. ביטול

לאחר ביצוע הזמנה להפקת רישיון, ביטול ההזמנה יבוצע בהתאם לחוק להגנת הצרכן. החברה רשאית לבטל הסכם זה ו/או להשהות את זכותך להיכנס ו/או לעשות שימוש בשירות ו/או בכל חלק ממנו מכל סיבה וללא הודעה מוקדמת. עם הביטול עליך לחדול מיד לעשות כל שימוש בשירות. במקרה של ביטול התנאים לחובתך בסעיפים הבאים ימשיכו להיות בתוקף 1, 3, 4.3, 5, 8-12.  

11. קישורים

ככל שהשירות מכיל קישורים לשירותים ומשאבים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של שירותים ומשאבים אלה. לינקים כאמור עומדים לרשותך בשירות רק לנוחותך ואין החברה אחראית ללינקים ו/או תוכן כאמור. במידה ותעזוב את השירות על-ידי הקשה על לינק ו/או תצרוך ו/או תצפה ו/או תעשה שימוש כלשהו בתוכן שלא מטעם החברה, דע כי הינך עושה זאת על אחריותך בלבד. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק, אבדן או פגיעה בפרטיות שנגרמו מסיבה כלשהי הקשורה בשירותים, מידע ו/או כל תוכן המסופק בידי אתרים ו/או אפליקציות אחרות. אנו ממליצים כי כאשר אתה מופנה לקישורים, אתרים, אפליקציות ולתכנים של צד ג', תהיה זהיר ותקרא לעומק ותציית לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של אתרים, אפליקציות ותכנים כאמור ותוודא כי השירות מתאים לגילך ולאופי השימוש שלך ברשת האינטרנט.

12. כללי

(12.1) התנאים שבתנאי השימוש, במדיניות הפרטיות ובתנאי התשלום שבשירות הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בינך לבין החברה בנוגע לנושא הסכם זה; (12.2) דיני מדינת ישראל יחולו על תנאי שימוש אלה וכל הקשור ו/או הנובע מהם, פרט לכללי ברירת הדין. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב תהיה סמכות השיפוט הבלעדית בכל תביעה בקשר עם תנאי שימוש אלה, ולאף בית משפט אחר לא תהיה סמכות מקבילה להם; (12.3) במידה ותנאי מתנאי השימוש יקבע כבלתי אכיף ו/או חסר תוקף על-ידי ערכאה שיפוטית, ייחשב כאילו שונה תנאי זה אך ורק בהיקף הנדרש כדי שיהיה אכיף ובר תוקף. אם בכל מקרה ייחשב התנאי כחסר תוקף ו/או לא אכיף, ייחשב התנאי כאילו נמחק מתנאי השימוש ולא יהפוך את יתר התנאים בתנאי השימוש לחסרי תוקף או ללא אכיפים; (12.4) שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה ו/או שיהוי ו/או עיכוב מצד החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי הסכם זה ו/או הדין לא תחשב לויתור על זכות כלשהי או כהסכמה לאיזו הפרה או אי קיום תנאי הסכם זה או כנותנת דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם נעשתה בכתב ומפורשות; (12.5) אין בהסכם זה כדי להקנות זכויות כלשהן למי שאינו צד לו, ואין הסכם זה בגדר חוזה לטובת אדם שלישי כמשמעו בחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973; (12.6) החברה רשאית להסב תנאי שימוש אלה, כולו או בחלקו, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי. אינך רשאי להסב ו/או להעביר תנאי שימוש אלה זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף; (12.7) מבלי לגרוע מכל זכות ו/או תרופה אחרות העומדות לחברה על-פי כל דין ו/או תנאי השימוש, לרבות מדיניות הפרטיות, החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, מכל סיבה שתהא ובכל עת בה תחפוץ בכך, להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירות ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בו שימוש ו/או בכל חלק ממנו, כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי השימוש; (12.8) לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של השירות או כל חלק ממנו; (12.9) במידה ויש לך שאלות בנוגע לתנאי השימוש אנא צור עמנו קשר במייל: webmaster@beeriprint.co.il   

© דפוס בארי 2019

תשלום מאובטח

תשלום מאובטח 

© דפוס בארי 2019